Opetukseen liittyvät ohjeet

 1. Alexander-tekniikan opettajan tulee kohdella oppilaitaan hienotunteisesti ja huomaavaisesti sekä osoittaa käytöksellään ja toiminnallaan olevansa opetustehtävänsä vaatiman luottamuksen arvoinen.
 2. Alexander-tekniikan opettajan tulee kohdella oppilaitaan kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti, eikä hän saa antaa oppilaan sukupuolen, rodun, uskonnon, poliittisen mielipiteen, yhteiskunnallisen aseman tai muun sellaisen vaikuttaa toimintaansa.
 3. Opettajan velvollisuus on toimia oppilaan parhaaksi, eikä hänen tule asemallaan pyrkiä vaikuttamaan oppilaan ratkaisuihin tämän oman elämän alueella.
 4. Opettaja ei saa käyttää asemaansa eikä opetustilannetta vietelläkseen oppilaan tai pyrkiäkseen seksuaaliseen tai oppilasta emotionaalisesti vahingoittavaan suhteeseen tämän kanssa.
 5. Opettajan tulee noudattaa vaitiolovelvollisuutta oppilaalta suoraan tai välillisesti saamiensa tietojen suhteen.
 6. Opettajan tulee tehdä selväksi oppilaalleen, ettei hänellä Alexander-tekniikan opettajan koulutuksen perusteella ole lääketieteellistä pätevyyttä, ja että kyse on opetuksesta. Opettaja ei tee lääketieteellistä diagnoosia, eikä hänen tule luoda oppilaassa perusteettomia odotuksia opetuksen vaikutusten suhteen.
 7. Opettajan tulee tarpeen vaatiessa suositella ammattiauttajan (lääkärin, fysio- tai psykoterapeutin tms.) puoleen kääntymistä. Opettaja ei saa vaarantaa oppilaan terveyttä kehottamalla tätä luopumaan oppilaalle määrätyistä lääkkeistä tai hoidoista.
 8. Opettajan tulee pitää yllä ja kartuttaa ammattitaitoaan.
 9. Opetustilanteessa opettajan ei tule käyttää muita menetelmiä tai hoitomuotoja ilman, että hän selkeästi ilmaisee oppilaalle mistä on kyse.
 10. Opettaja ei saa tavoitella toiminnallaan perusteetonta aineellista etua.
 11. Opettajan toiminnan tulee olla Suomen lakien mukaista.

Ammattikuntaan liittyvät ohjeet

 1. Alexander-tekniikan opettajan tulee osoittaa kollegoitaan kohtaan hyvää tahtoa ja noudattaa suvaitsevaisuutta. Jos ammattiasioissa syntyy ristiriita, se tulee pyrkiä selvittämään suoraan kyseisen kollegan kanssa.
 2. Opettaja ei saa levittää tai ylläpitää harhaanjohtavaa käsitystä omasta tai kollegansa pätevyydestä.
 3. Opettajan tulee suhtautua kollegoihinsa kunnioittavasti ja antaa heille pyydettäessä apua ammatillisissa asioissa mahdollisuuksiensa mukaan.
 4. Mikäli opettaja havaitsee painavia syitä, kuten piittaamattomuutta eettisistä ohjeista tai kollegan selvästi alentunutta kykyä harjoittaa ammattiaan, on opettajan pyrittävä keskustelemaan asiasta kyseisen kollegan tai hallituksen kanssa.
 5. Vakavat ammatilliset väärinkäytökset tulee aina saattaa hallituksen tietoon.

Ammattiin liittyvät ohjeet

 1. Opettaja ei voi kouluttaa ketään opettamaan Alexander-tekniikkaa ilman että opettaja on
  saanut siihen hallitukselta kirjallisen luvan.