Valitusmenettely

Oppilaan ja opettajan välinen tilanne

Tilanteessa, jossa oppilas tai hänen asiamiehensä ilmaisee tyytymättömyyttä jonkun tai joidenkin Alexander-tekniikan opettajien opetuksen tai oppilas-opettaja -suhteessa ilmenneen käytöksen johdosta, Suomen Alexander-tekniikan opettajat FINSTAT ry noudattaa asian ratkaisemiseksi alla olevia sääntöjä.

Ongelmatilanteen käsittelyssä noudatetaan aina seuraavia periaatteita:

 • Kaikkia valituksia käsitellään avoimessa ja kiireettömässä ilmapiirissä.
 • Yhdistyksen edustajat toimivat rakentavassa hengessä ja pyrkivät kaikkia tyydyttävään ratkaisuun.
 • Sekä valittajaa että valituksen kohdetta kohdellaan tasapuolisesti ja heidän yksityisyyttään suojellaan.
 • Valitusta käsitellään sen vakavuusasteen mukaisesti.
 • Käsittelyn kaikissa vaiheissa säilytetään mahdollisuus päätyä ratkaisuun yhteisymmärryksen kautta tai välimiehen avulla.
 • Ratkaisun pitää olla oikeudenmukainen ja oikeassa suhteessa ongelman vakavuuteen.

Epävirallinen käsittely

Monet valituksen aiheet johtuvat väärinymmärryksestä tai kommunikaatiokatkoksesta. Tästä syystä osapuolet velvoitetaan ennen virallista käsittelyä keskustelemaan ongelmasta tai pyrkimään ratkaisuun käyttäen tarvittaessa apuna välittäjää. Oppilaan tai opettajan, joka kokee opetuksen aiheuttaneen ongelmia, tulee keskustella asiasta toisen osapuolen kanssa ensi tilassa. Kumpi tahansa voi myös pyytää yhdistystä nimeämään välittäjän avuksi ongelman ratkaisemisessa. Opettajien odotetaan yleensä selvittävän ongelmatilanteet oppilaan kanssa itse.

Mikäli ongelmaan ei löydy ratkaisua edellä kuvatuilla keinoilla, oppilas voi tehdä yhdistykselle virallisen valituksen, jolloin tilanteessa mahdollisesti mukana ollut välittäjä antaa käydyistä neuvotteluista kirjallisen raportin yhdistyksen käyttöön.

Virallinen käsittely

Virallinen valitus tehdään kirjallisena FINSTATin hallitukselle ja siinä tulee selvittää valituksen syy ja ne toimenpiteet, joita asian ratkaisemiseksi on siihen mennessä tehty, sekä esittää mahdolliset todisteet.

Valituksen saatuaan hallitus pyytää valituksen kohteelta kirjallisen selostuksen tilanteesta. Mikäli tilanne antaa siihen aihetta, hallitus nimeää valituksen vakavuusasteen mukaan 1-3 henkilöä selvittämään ongelmaa. Selvitysmiehet keskustelevat molempien osapuolien kanssa ja tutkivat asiaa tarpeellisiksi katsomillaan tavoilla, minkä jälkeen he antavat asiasta kirjallisen raportin yhdistyksen hallitukselle. Hallitus voi tarvittaessa myös kutsua osapuolet keskustelutilaisuuteen, josta ilmoitetaan
osapuolille vähintään seitsemän (7) arkipäivää ennen tilaisuutta.

Hallitus tekee saamansa raportin ja mahdollisesti käytyjen keskustelujen pohjalta asiassa päätöksen ja mikäli valitus on osoittautunut aiheelliseksi, määrää toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä asian korjaamiseksi.

Puheenjohtaja ilmoittaa päätöksestä, siihen johtaneista syistä ja sen aiheuttamista toimenpiteistä molemmille osapuolille kirjallisesti.

Mikäli opettajaa kohtaan tehty valitus on osoittautunut aiheelliseksi, hallitus voi päätyä seuraavanlaisiin ratkaisuihin:

 • Opettajaa kehotetaan pyytämään oppilaalta anteeksi.
 • Opettajaa kehotetaan maksamaan takaisin osa tai kaikki oppilaalta saamansa
  palkkiot.
 • Opettajaa kehotetaan hakeutumaan tietyssä ajassa tilanteen vaatimaan ammatilliseen
  ohjaukseen.
 • Opettajan jäsenyys katkaistaan määräajaksi tai lopetetaan kokonaan.

Puheenjohtaja vastaa siitä, että hallituksen päätöksen mukaisiin toimenpiteisiin ryhdytään.

Kollegoitten väliset valitustilanteet

Alexander-tekniikan opettajien eettisissä ohjeissa (Ammattikuntaan liittyvät ohjeet) sanotaan:

4. Mikäli opettaja havaitsee painavia syitä, kuten piittaamattomuutta eettisistä ohjeista tai kollegan selvästi alentunutta kykyä harjoittaa ammattiaan, on opettajan pyrittävä keskustelemaan asiasta kyseisen kollegan tai hallituksen kanssa.

5. Vakavat ammatilliset väärinkäytökset tulee aina saattaa hallituksen tietoon.

Tilanteissa, joissa opettaja tekee valituksen kollegansa käytökseen tai ammatinharjoittamiseen liittyvästä asiasta, FINSTAT noudattaa alla olevia sääntöjä asian ratkaisemiseksi.

Valitus tehdään yhdistyksen hallitukselle tai jollekin sen jäsenistä ja se kirjataan vastaanotetuksi.

Hallitus nimeää valituksen vakavuudesta riippuen 1-3 henkilöä selvittämään asiaa.

Selvitysmiehet tutkivat asiaa ja kutsuvat tarvittaessa osapuolet kuultaviksi. He voivat pyytää osapuolilta kirjalliset selvitykset asiasta.

Kaikilla osapuolilla on oikeus käyttää avustajaa tai asiamiestä, mistä tulee kuitenkin ilmoittaa etukäteen ennen mahdollista kuulemistilaisuutta.

Mikäli epäillään, että asiaan liittyy rikos, selvitysmiehet voivat kieltäytyä tutkimasta asiaa.

Kaikkia osapuolia kuullaan tasapuolisesti ja tilaisuuksista tehdään kirjalliset muistiinpanot.

Valitus tulee tehdä kahden (2) vuoden sisällä oletetusta väärinkäytöksestä.

Mikäli selvitysmiehet pitävät näyttöä riittämättömänä, he voivat pyytää valittajaa toimittamaan lisänäyttöä 30 päivän kuluessa. Jos lisänäyttöä ei tule, asia raukeaa.

Mikäli lisänäyttöä tulee myöhemmin, niin että sen saapuessa ei ole kulunut yli kahta vuotta oletetusta väärinkäytöksestä, voidaan asia ottaa uudelleen käsittelyyn.

Nimettömiä valituksia ei käsitellä.

Kaikissa vaiheissa säilytetään mahdollisuus päätyä ratkaisuun keskustelun ja yhteisymmärryksen kautta.

Selvitysmiesten kirjallisten ehdotusten pohjalta hallitus voi päätyä seuraaviin ratkaisuihin:

 • Asia ei edellytä toimenpiteitä.
 • Valituksen kohteelle annetaan suullinen tai kirjallinen varoitus.
 • Valituksen kohde erotetaan yhdistyksestä joko määräajaksi tai kokonaan.
 • Valituksen kohteella on oikeus valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta yhdistyksen hallitukselle.
 • Hallitus harkitsee, edellyttääkö tilanne jatkotoimenpiteitä.